Đại Niệm Xứ Thiền Viện

Chư Tăng Ni cư trú

 
Khip.jpg
 
 

Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu

Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu là bậc Sư Trưởng thường trụ đã thành lập Thiền Viện Đại Niệm Xứ, cũng là vị Trụ Trì hướng dẫn tinh thần của thiền viện.  Hòa Thượng Kim Triệu là một thiền sư lỗi lạc về pháp hành Tứ Niệm Xứ Vipassana, được sự kính mộ của Phật tử khắp nơi ở Hoa Kỳ cũng như ở hải ngoại.

 

 

 

Bhikkhu Punno - Tỳ Khưu Thiện Viên

Bhikkhu Dhammavicaya - Tỳ Khưu Trạch Pháp