Đại Niệm Xứ Thiền Viện

 

Niem Xu Thien Vien pic1.jpg

Vài Nét về Thiền Viện

Đại Niệm Xứ Thiền Viện là một hội phi lợi nhuận được thành lập với mục tiêu truyền bá Phật Pháp và hướng dẫn thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanā) theo truyền thống Phật Giáo Theravāda. Sinh hoạt của thiền viện được tổ chức dưới sự hướng dẫn và cố vấn của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư viện chủ Khippapañño Kim Triệu.